Arbo en veiligheid

Opleidingen arbo en veiligheid

De Arbo-wetgeving is duidelijk met betrekking tot voorlichting en onderricht aan werknemers ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek. Via Sectorsupport heeft u de beschikking over een ruim aanbod van veiligheidsopleidingen. Kijk in het linkermenu om het aanbod te bekijken.

Arbeidsomstandighedenwet artikel 8

Werkgevers zijn volgens arbowet artikel 8 verplicht om hun personeel goed voor te lichten en onderricht te geven (opleiding) over het werk dat zij uitvoeren en over de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Medewerkers zijn van hun kant verplicht tot een actieve houding tijdens de voorlichting.

Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 7.17c lid 1

In het arbeidsomstandighedenbesluit staat het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen beschreven onder artikel 7.17c lid 1: "Mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving (elektrisch, hybride of met een verbrandingsmotor) worden bediend door werknemers die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten".

Maatregelen om risico's te voorkomen

Naast de voorlichting over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het bedrijf, dient de werkgever de werknemer ook te wijzen op de maatregelen om risico’s te voorkomen of te beperken en over de wijze waarop deskundige bijstand in de onderneming is geregeld. Eisen gesteld aan een goede voorlichting:

  • De voorlichting en instructie afstemmen op de resultaten van de RI&E.
  • De voorlichting en instructie aanpassen als gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding geven.
  • Werknemers jonger dan 18 jaar daarbij extra aandacht geven.
  • Werknemers wijzen op een gebruiksaanwijzing van arbeids of persoonlijke beschermingsmiddelen en toezien op het juiste gebruik ervan.
  • Werknemers wijzen op het gevaar van machines in de directe omgeving, ook als ze van deze machines niet rechtstreeks gebruikmaken.