Klachtenregeling

Klachtenregeling

Sectorsupport streeft naar kwalitatief hoogwaardige opleidingen en een goed serviceniveau. Mocht er onverhoopt toch een klacht ontstaan over de producten, diensten of de verleende service van Sectorsupport, dan kan de opleider, opdrachtgever of cursist deze middels onderstaande klachtenregeling indienen.

Deze klachtenregeling is uitsluitend bedoeld voor klachten over de diensten, producten of service van Sectorsupport. Het maken van bezwaar tegen examenuitslagen of andere ingekochte dienstverlening valt niet onder deze klachtenregeling.

In voorkomende gevallen van bezwaar tegen examenuitslagen kunnen we u doorverwijzen naar de exameninstelling die het betreffende examen heeft afgenomen.

Indienen klacht

Klachten dienen schriftelijk of elektronisch te worden ingediend bij Sectorsupport via het bekende adres:

Industrieweg 20

5688DP Oirschot

administratie@sectorsupport.nl. 

Klachten dienen uiterlijk een maand na ontstaan van de klacht bij Sectorsupport te worden ingediend. Het indienen van een klacht heeft geen opschortende werking voor wat betreft de betalingsverplichting.

De klacht omvat tenminste de volgende informatie:

  • Naam, adres, telefoonnummer (indien mogelijk) van indiener;

  • Datum melding klacht;

  • Onderwerp van de klacht;

  • Datum en naam opleiding waarover de klacht gaat (indien van toepassing);

  • Korte omschrijving van de klacht;

Behandeling klacht

Sectorsupport neemt de klacht in behandeling en wikkelt deze binnen 2 maanden af op voorwaarde dat alle benodigde bewijsstukken door Sectorsupport tijdig zijn ontvangen. Het besluit wordt schriftelijk of elektronisch teruggekoppeld aan de opdrachtgever/ cursist. Sectorsupport neemt haar kosten van de klachtenbehandeling voor eigen rekening, kosten die de klager maakt komen voor zijn rekening.

Beroep

De besluiten van Sectorsupport zijn vatbaar voor beroep. Het beroep is in twee gevallen mogelijk:

  • CIBOT BV houdt als certificatie-instelling toezicht op Sectorsupport

  • U kunt de zaak voorleggen aan de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch

Een klacht over Sectorsupport indienen bij CIBOT kan via het formulier onderaan deze pagina.

Indien u de keuze maakt voor het beroep bij CIBOT te gaan behoudt het recht om alsnog naar de rechter te stappen.

Klachtenregistratie

Het doel van deze klachtenregeling is het op een laagdrempelige wijze oplossen van klachten. Sectorsupport registreert alle klachten in haar kwaliteitssysteem ten behoeve van de verbetering van haar dienstverlening.

© Klachtenregeling Sectorsupport 2023