Klachtenregeling

Klachtenregeling

Sectorsupport streeft naar kwalitatief hoogwaardige opleidingen en een goed serviceniveau. Mocht er onverhoopt toch een klacht ontstaan over de producten, diensten of de verleende service van Sectorsupport, dan kan de opdrachtgever/ cursist deze middels onderstaande klachtenregeling indienen.

Deze klachtenregeling is uitsluitend bedoeld voor klachten over de diensten, producten of service van Sectorsupport. Het maken van bezwaar tegen examenuitslagen valt niet onder deze klachtenregeling, hiervoor verwijzen wij u naar de examenreglementen van de goedgekeurde exameninstellingen via SOOB Subsidiepunt

Indienen klacht

Klachten dienen schriftelijk of elektronisch te worden ingediend bij Sectorsupport (Industrieweg 20, 5688DP Oirschot of E: administratie@sectorsupport.nl). Klachten dienen uiterlijk een maand na ontstaan van de klacht bij Sectorsupport te worden ingediend. Het indienen van een klacht heeft geen opschortende werking voor wat betreft de betalingsverplichting.

De klacht omvat tenminste de volgende informatie:

- Naam, adres, telefoonnummer (indien mogelijk) van indiener;
- Datum melding klacht;
- Onderwerp van de klacht;
- Datum en naam opleiding waarover de klacht gaat (indien van toepassing);
- Korte omschrijving van de klacht;
- Ondertekening.

Behandeling klacht

Sectorsupport neemt de klacht in behandeling en wikkelt deze binnen 2 maanden af op voorwaarde dat alle benodigde bewijsstukken door Sectorsupport tijdig zijn ontvangen. Het besluit wordt schriftelijk of elektronisch teruggekoppeld aan de opdrachtgever/ cursist. Sectorsupport neemt haar kosten van de klachtenbehandeling voor eigen rekening, kosten die de klager maakt komen voor zijn rekening.

Beroep

De besluiten van Sectorsupport zijn vatbaar voor beroep. Het gemotiveerde beroep dient schriftelijk of elektronisch te worden ingesteld bij de directie van Sectorsupport, uiterlijk binnen 2 weken na de datum van het besluit van Sectorsupport.

De directie doet binnen 2 maanden na ontvangst van het beroepsschrift uitspraak, eventueel met tussenkomst van een door haar ingestelde klachtencommissie.

Klachtenregistratie

Het doel van deze klachtenregeling is het op een laagdrempelige wijze oplossen van klachten. Sectorsupport registreert alle klachten in haar kwaliteitssysteem ten behoeve van de verbetering van haar dienstverlening.

© Klachtenregeling Sectorsupport 2021